HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Khách sạn - Nhà hàng

Khách Sạn Vân Anh Walker

Địa chỉ: 8 Thùy Vân, Phường 8, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu, Việt Nam

Thông tin chi tiết: http://www.lukhach24h.com/listing/khach-san-van-anh-walker.html


Khách Sạn Cửu Long

Website: http://www.cuulonghotel.com.vn

Tel: (0710) 3822669; 3822755; 3822722, Fax: (0710) 3826157

Email: cuulongcthotel@hcm.vnn.vn


Khách Sạn Hòn Trẹm

Website:http://hontremresort-spa.com

Tel :077.3.854.331 Fax: 077.3.759.952

Email: resv@hontremresort-spa.com


Khách Sạn GreenIsland

Website:greenislandhotel.com.vn

Tel: +84. 77 3955 888 Fax: +84. 77 3956 777

Email: info@greenislandhotel.com.vn
 


Khách Sạn Hương Biển

Website:http://www.huongbienhotel.com.vn

Điện thoại: (84) 077.3846318 077.3846113 - Fax: (84) 077.3846028

Email: sales@huongbienhotel.com.vn - huongbien_pq@yahoo.com


Khách San Thiên Hải Sơn

Website: http://www.phuquocthienhaison.com

Tel: 077 3983 044/ 077 3983 045/ Fax: 077 3983 046

Email: thienhaisonpq@vnn.vn/ eam@phuquocthienhaison.com