HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

An Giang

Khách Sạn Đông Xuyên

Website: http://dongxuyenhotel.com

Điện thoại: 84 76 3942260 - Fax: 84 76 3942268

Email: dongxuyenag@hcm.vnn.vn


Khách Sạn Bến Đá Núi Sam Châu Đốc

Website: http://bendanuisamhotel.com

Điện thoại : 076. 3861745 (3 lines) – 3861705 - Fax : 076. 3861530

Email: bendanuisam@yahoo.com


Khách Sạn Victoria Châu Đốc

Website: www.victoriahotels.asia

Tel:  (84 76) 3 865 010 - Fax:  (84 76) 3 865 020

Email:resa.chaudoc@victoriahotels.asia


Khách Sạn Hòa Bình 1

Website: http://hoabinhhotel.vn

Điện thoại: 0766.252.999   Fax: 0766.250.437

Email: caulacbohoabinh@gmail.com