HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách Sạn BEL AMI

Trang web: http://www.belamihotel.com

Điện thoại: (08) 3864 1128 - 3863 5210 - Fax: (08) 3863 5211

Email: sales@thanhbinhtourist.com


Khách Sạn Thanh Bình 3

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 3865 5478 - 3864 9673 - Fax: (08) 3863 6526

Email:sales@thanhbinhtourist.com


Khách Sạn Thanh Bình 2

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 3864 1585 - 3864 2643 - Fax: (08) 3971 6917

Email: sales@thanhbinhtourist.com


Khách Sạn Thanh Bình 1

Trang web: http://www.thanhbinhtourist.com

Điện thoại: (08) 38440 599 - 38457 385 - Fax: (08) 3844 0984

Email:sales@thanhbinhtourist.com