HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(0296) 3956002 -(0296) 3956440

Long Xuyên

Khách Sạn Đông Xuyên

Website: http://dongxuyenhotel.com

Điện thoại: 84 76 3942260 - Fax: 84 76 3942268

Email: dongxuyenag@hcm.vnn.vn


Khách Sạn Hòa Bình 1

Website: http://hoabinhhotel.vn

Điện thoại: 0766.252.999   Fax: 0766.250.437

Email: caulacbohoabinh@gmail.com